Friday, August 6, 2010

Madhuram Maduram ..MalayaMaaruta

ಸಾಹಿತ್ಯ: ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ
ಗಾಯಕರು: ವಾಣಿಜಯರಾಂ & ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ
ಚಿತ್ರ: ಮಲಯಮಾರುತ
ಸ ...
ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಹೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ರಿ ...
ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ ವಸನಂ ಮಧುರಂ ಫಲಿತಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಹೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ಗ....
ವೇಣುಃ ಮಧುರಃ ರೇಣುಃ ಮಧುರಃ ಪಾಣಿಃ ಮಧುರಃ ಪಾದೌ ಮಧುರೌ
ಮಧುರೌ ಮಧುರೌ
ನೃತ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಸಖ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಹೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ಮ.....
ಗೀತಂ ಮಧುರಂ ಪೀತಂ ಮಧುರಂ ಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಸುಖ್ತಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ರೂಪಂ ಮಧುರಂ ತಿಲಕಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಹೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ಪ....
ಕರಣಂ ಮಧುರಂ ತರಣಂ ಮಧುರಂ ಹರಣಂ ಮಧುರಂ ರಮಣಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ಪಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಶಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಹೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ದ....
ಗುಂಜಾ ಮಧುರ ಮಾಲ ಮಧುರ ಯಮುನಾ ಮಧುರ ವೀಚಿ ಮಧುರ
ಮಧುರ ಮಧುರ
ಸಲಿಲಂ ಮಧುರಂ ಕಮಲಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಹೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ನಿ...
ಗೋಪಿ ಮಧುರ ಲೀಲಾ ಮಧುರ ಯುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ಇಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ ಶಿಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಹೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ
ಸ...
ಗೋಪಾ ಮಧುರ ಗಾವೋ ಮಧುರ ಎಷ್ಟಿರ್ ಮಧುರ ಸೃಷ್ಟಿರ್ ಮಧುರ
ಮಧುರ ಮಧುರ
ದಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಫಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಹೇ ರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ ಮಧುರಂ

No comments:

Post a Comment