Sunday, May 10, 2015

ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ

ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ।।೨।।
ನಾ ಅಮ್ಮ ಎಂದಾಗ ಏನೋ ಸಂತೋಷವು ।।೨।।
ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಮನಕೇನೋ ಆನಂದವು
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ

ಹಾಲಿನ ಸುಧೆಯು ನಿನ್ನೆಯ ಮನಸು, ಜೇನಿನ ಸವಿಯು ನಿನ್ನ ಮಾತು ।।೨।।
ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ದೇವರ ವರವೋ ಸೇವೆಯ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಯ್ತು
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ

ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಕಂಡ ದೇವನು ಅಡಿಗಿದ ಎಲ್ಲೋ ಮರೆಯಾಗಿ ।।೨।।
ತಾಯಿಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಧರಣಿಯು ನಾಚಿ ಮೌನದಿ ನಿಂತಳು ತಲೆಬಾಗಿ
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ ।।೨।।
ನಾ ಅಮ್ಮ ಎಂದಾಗ ಏನೋ ಸಂತೋಷವು ।।೨।।
ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಮನಕೇನೋ ಆನಂದವು
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ
ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ
ಅಮ್ಮ ನನ್ನಮ್ಮ
ಮ್ ಮ್ ಮ್ ಮ್